Νaya Tselepi

Naya is a co-founder of the Hellenic Sociocracy Center, Greece and works as facilitator, trainer and consultant of Sociocracy. She has introduced Sociocracy in Youth Councils and schools as well as in neighborhood and communities organisation. She also holds a PhD in Human Geography and works as a post-doc researcher. | Η Nάγια είναι συνιδρύτρια του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας και εργάζεται ως συντονίστρια, εκπαιδεύτρια και σύμβουλος Σοσιοκρατίας. Έχει εισαγάγει τη Σοσιοκρατία σε Συμβούλια Νέων και σχολεία, καθώς και στην οργάνωση γειτονιών και κοινοτήτων. Είναι επίσης Δρ. Ανθρωπογεωγραφία και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια.

Naya is a co-founder of the Hellenic Sociocracy Center, Greece and works as facilitator, trainer and consultant of Sociocracy. She has introduced the method in Youth Councils and schools as well as in neighborhood and communities participatory planning and organisation. She holds a PhD in Human Geography and works as a post-doc researcher in collaborative governance, educational commons, mobilities and mapping methodologies. Naya is a single mother, finds meaning in working with groups of people and is seeking ways to improve the micro-cosmos in and the cosmos around her!

Η Nάγια είναι συνιδρύτρια του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας και εργάζεται ως συντονίστρια, εκπαιδεύτρια και σύμβουλος Σοσιοκρατίας. Έχει εισαγάγει τη μέθοδο σε Συμβούλια Νέων και σχολεία, καθώς και στο συμμετοχικό σχεδιασμό και, ευρύτερα, στην οργάνωση γειτονιών και κοινοτήτων. Είναι Δρ. Ανθρωπογεωγραφία και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέματα συνεργατικής διακυβέρνησης, εκπαιδευτικών κοινών, μετακινήσεων και μεθοδολογιών χαρτογράφησης. Η Νάγια είναι ανύπαντρη μητέρα, βρίσκει νόημα να δουλεύει με ομάδες ανθρώπων και αναζητά τρόπους να βελτιώσει τον μικρόκοσμο μέσα και τους κόσμους γύρω της!